ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಲಿ.

Events
Today's Program

ಸಮಯ Title

Major Accomplishments


Shri Shivaram Hebbar hails from a simple family of farmers. With honesty, struggle, sheer determination and love of people he made his way up and today he is a leader of mass and hope for many.

He is known for his philanthropic work, kindness and his ever helping nature. He is working towards his vision of transforming rural areas with infrastructure and irrigation.

Individual Beneficiaries
Over 50955 Individuals from different walks of life benefited from various government schemes and initiatives.

Read more
Public Work
Yellapur, Banavasi, Mundagod towns and surrounding villages are going through phenomenal development work.

Read more
office

Tourism
in our constituency

Yellapur, Kashmir of South India

Yellapur is a well-known tourist destination in Southern India. Our town is blessed with serene natural beauty. Situated in the midst of mighty Western Ghats, and surrounded by forest, Yellapur is a must-visit place for nature lovers. If you are a passionate photographer, solo traveller or you are planning to go out with your family. Do visit our town and nature around here.

  • Shivapura Hanging Bridge
  • Magod Falls Ariel View
  • Shivapura Hanging Bridge2

Gallery & Events

News Bulletin